วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้ผลิตสินค้าพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากวิสัยทัศน์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทุกๆกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการทำงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่

นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

Quality and Environmental Policy

เราจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการผลิตและส่งมอบแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Specification Focusing) และตรงต่อความต้องการ (Quality-Quantity-Time frame) และ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการบริหารการผลิต

Operational Management Policy

ผลิตสินค้า ที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเงื่อนไขของลูกค้าที่กำหนดให้ ภายใต้ต้นทุนต่ำที่ประหยัด โดยศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและมีความปลอดภัย

ศักยภาพบุคลากร + เทคโนโลยี → มาตรฐาน, เงื่อนไขลูกค้า, ต้นทุน, สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Health and Safety Policy

บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่นๆ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

  1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
  2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
  3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ ฝึกสอน จูงใจพนักงาน ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  4. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรังปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
  5. บริษัทฯ จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุกๆ ฝ่ายอย่างสูงสุด
  6. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบายความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายด้านการรับข้อร้องเรียน

Complaint Policy

เรามุ่งมั่นที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับ กิจการ การปฏิบัติงาน คุณภาพของสินค้า และบริการ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ของเรา
เป็นผู้ผลิตสินค้าพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากวิสัยทัศน์ เรามีความมุ่งมั่นที
ติดต่อเรา
ขอความช่วยเหลือติดต่อผ่านทางอีเมล: support@api.co.th หรือ ผ่านทาง Facebook @apisithinterplast ช่องทางการขายเชิงธุรกิจถ้าคุณเป็นร้านค้าหรือต้องการซื้อสินค้าในรูปแบบธุรกิจ โปรดติดต่อ:- ทางอีเมล: business@api.co.thโทรศัพท์: 02-892-4953 ถึง 4